Oblicze współczesności

Oblicze współczesności

Województwo pilskie utworzono 1 czerwca 1975 r. z te­renów byłych województw poznańskiego byłe powiaty chodzieski, czarnkowski, trzcianecki, m. Piła i części by­łych powiatów: obornickiego, szamotulskiego i Wągrowieckiego , koszalińskiego byłe powiaty: wałecki, złotowski i część szczecineckiego oraz bydgoskiego część byłego powiatu wyrzyskiego . Obszar województwa pilskiego obejmuje 8205 km*. Stanowi to 2,62% obszaru kraju i po­zwala zaliczyć Pilskie do grupy większych województw Polski. W 24 miastach i 35 gminach tworzących łącznie 42 jednostki administracyjne zamieszkiwało w czerwcu 1980 r. 435 tys. osób Stanowiło to 1,2% mieszkańców Pol­ski. W miastach mieszkało 216,7 tys. osób tj. 49,8% ludno­ści województwa. W strukturze zawodowej ludności w 1980 r. 35% stanowiła ludność rolnicza, a 65% ludność po­zarolniczą. Największymi miastami pod względem liczby mieszkańców dane z 1980 r. są: Piła — 80 tys., Wałcz — 22,6 tys., Wągrowiec — 19,0 tys., Chodzież — 17,7 tys., Zło­tów — 14,0 tys., Trzcianka — 13,0 tys. Ze względu na gę­stość zaludnienia — 52 osób/km2 województwo należy do grupy województw słabo zaludnionych średnia krajowa w 1980 .— 110 osób/km2 . Jest to wynikiem m.in. znacznej lesistości i braku dużych ośrodków miejskich. Przemysł. W 1977 r. w przemyśle pracowało 30,3% ogółu zatrudnio­nych średnia krajowa 40,5% . Województwo należy do słabiej uprzemysłowionych regionów kraju. Roczna war­tość globalna przemysłu uspołecznionego w 1978 r. wyno­siła 16,3 mld zł, co stanowiło 0,72% produkcji krajowej. Dominującym w strukturze zatrudnienia jest przemysł elektromaszynowy 40,3% , spożywczy 13,8% , drzewno–papierniczy 15,1% , mineralny 14,5% . Głównym ośrod­kiem przemysłowym — o randze krajowej — jest Piła. Na jej terenie znajdują się m.in. fabryka sprzętu oświetleniowego, zakłady naprawcze taboru kolejowego, za­kłady przemysłu ziemniaczanego, kombinat budowlany z fabryką domów, fabryka maszyn przemysłu izolacji bu­dowlanej, urządzeń komunalnych. W Pile pracuje ok. 30% zatrudnionych w przemyśle całego województwa. Do większych ośrodków przemysłowych województwa na­leżą: Chodzież największy w kraju ośrodek produkcji ce­ramiki szlachetnej — Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu pod względem zatrudnienia są największym zakładem pracy województwa pilskiego; ponadto fabryka odzieży sportowej i turystycznej, cegielnie, mleczarnia , Wronki fabryka sprzętu grzejnego, zakłady ziemniacza­ne, fabryka maszyn przemysłu spożywczego , Wągrowiec przemysł metalowy — oddział zakładów H. Cegielski, fa­bryka mebli, zakłady ziemniaczane , Czarnków fabryka płyt pilśniowych i wiórowych, wytwórnia mebli okręto­wych , Rogoźno fabryka maszyn rolniczych — suszarń , Złotów fabryka okuć budowlanych, zakłady drzewne , Trzcianka fabryka mebli, fabryka mebli okrętowych , Wałcz przetwórnia pasz, zakłady chemiczne , Jastrowie betoniarnia, zakłady metalowe . Ponadto do większych zakładów przemysłowych należą huta szkła w Ujściu, od­lewnia żeliwa w Drawskim Młynie, fabryka tektury w Tarnówce, wytwórnia podkładów strunobetonowych w Mirosławiu Ujskim. Plany na najbliższe lata przewidują poważny rozwój przemysłu na terenie województw w oparciu o przemysł wodochłonny, chemiczny, elektro­maszynowy, w mniejszym stopniu mineralny i spożywczy. W głównej mierze rozwijać się będzie Piła rozbudowa ist­niejących fabryk, budowa kombinatu chemicznego . W przyszłości nastąpi połączenie aglomeracji przemysłowej Piły z Ujściem i Mirosławiem Ujskim. W zespole tym pra­cować będzie 36% ogółu zatrudnionych. Nowe centrum przemysłowe ma powstać w rejonie Krzy­ża, Wielenia, Drawskiego Młyna. Szczególnie ma się roz­winąć przemysł w Wałczu, Wągrowcu, Złotowie, Wron­kach. Przewiduje się, że w 1990 r. na terenie województwa w przemyśle zatrudnionych będzie 85 tys. osób.
Rolnictwo
Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wojewódz­twa wynosi 51% średnia krajowa ok. 62% . Grunty orne zajmują 38,8%, trwałe użytki zielone 10,9%, a sady 0,5% powierzchni ogólnej. Stosunkowo duży areał zajmują la­sy — 39,6% średnia krajowa 27% . Przewaga użytków rolnych bardzo wyraźnie występuje we wschodniej i po­łudniowej części województwa. Połowa powierzchni łąk i pastwisk znajduje się w dolinie Noteci. Ok. 40% sadów położonych jest we wschodniej części województwa, w okolicach Wyrzyska i Łobżenicy. W hodowli bydła i trzody chlewnej wyróżniają się gminy w południowej części województwa. Średnio w skali wo­jewództwa na 100 ha użytków rolnych w 1978 r. przypa­dało 55 sztuk bydła oraz 131 sztuk trzody chlewnej. Plany perspektywiczne przewidują wzrost pogłowia w 1990 r. do 96 sztuk bydła na 100 ha w dolinie Noteci 200 i do 170 sztuk trzody chlewnej. Mimo miernej jakości gleb przeciętne plany produkcji roś­linnej oscylują w granicach średniej krajowej. W 1978 r. wynosiły one: zboża 25,9 q/ha ziemniaków 176 q/ha, bu­raków cukrowych 261 q/ha.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.