Równina Augustowska

Równina Augustowska

Równina Augustowska, podobnie jak sąsiednie mezoregiony, posiada liczne jeziora układające się w szereg rynien o kierunku równoleżnikowym. Największym jeziorem na obszarze sandrowym są Wigry, o powierzchni 21 km2 i 73 m głębokości, najpiękniejsze z jezior po łożonych w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jest tu najbardziej atrakcyjny szlak turystyki wodnej, prowadzący od jeziora Wigry przez Czarną Hańczę do Kanału Augustowskiego, oraz szlak kajakowy, biegnący przez szereg jezior odwadnianych za pośrednictwem Rospudy, Ełku i Legi. Większość obszarów tego mezoregionu jest pokryta lasami Puszczy Augustowskiej, wśród których zachowały się jeszcze fragmenty pierwotnej przyrody. Spotykamy tu drzewostany przeważnie sosnowo-świerkowe lub świerkowo sosnowe, poza tym w domieszce występuje dąb szypułkowy, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, brzoza omszona i wiąz górski. Z ciekawszych roślin w runie leśnym spotykamy: zawilca wielkokwiatowego, lilię złotogłów, obuwika pospolitego, kruszczyka szerokolistnego, kukuczkę kapturkowa tą, goryczkę wąskolistną, ostrolódkę kosmatą, sparcetę siewną, driakiew żółtawą, przelota pospolitego, dziewięć siła pospolitego. Na brzegach jezior rosną duże pasy trzciny pospolitej, kłóci wiechowatej, grzybieni białych, grzybieni północnych i grążeli żółtych. W wodach jezio ra Wigry z ciekawszych gatunków ryb wymienić nale ży: sielawę, sieję i stynkę. Na obszarze tym utworzono rezerwaty, w których za chowały się jeszcze fragmenty pierwotnej przyrody. Rezerwat leśny „Starożyn” o pow. 183,43 ha, Leśnictwo Jazy, Nadleśnictwo Płaska, gromada Gruszki, powiat augustowski, województwo białostockie. Rezerwat utworzono w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, lasu mieszanego gronduniskiego i olesu w Puszczy Augustowskiej. Drzewostany rezerwatu, o przeciętnym wieku 140 lat, budowane są przez takie gatunki, jak sosna zwyczajna, świerk po spolity, dąb szypułkowy, wiąz górski, grab zwyczajny, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon zwyczajny, osika, olsza czarna, brzoza brodawkowata i omszona. Gatunki te tworzą na terenie rezerwatu następujące zespoły leśne: bór świeży, bór mieszany wilgotny, las wilgotny, oles jesionowy i oles. Rezerwat leśny „Kozi Rynek” o pow. 146,63 ha, Leśnictwo Kozi Rynek, Nadleśnictwo Balinka, gromada Jastrzębna, powiat augustowski, województwo białostockie. Rezerwat utworzono w celu zachowania typów zbiorowisk leśnych grondowych i łęgowych, charaktery stycznych dla Puszczy Augustowskiej. W rezerwacie występują następujące typy lasu: oles, oles jesionowy, bór mieszany, bór .świeży, bór bagienny, las mieszany z gatunkami drzew: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, brzoza omszona, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, osika, grab, olsza czarna, klon zwyczajny. Rezerwat leśny „M a ł y Borek” o pow. 90,49 ha, Leśnictwo Mały Borek, Nadleśnictwo Płaska, gromada Gruszki, powiat augustowski, województwo białostockie. Rezerwat utworzono w celu zachowania typu boru sos nowego właściwego dla Puszczy Augustowskiej. Dominującym typem jest bór świeży, zaś pozostałe typy boru reprezentowane są w rezerwacie fragmentarycznie. Spośród drzew dominuje sosna zwyczajna, w domieszce wy stępuje świerk pospolity, brzoza brodawkowata i brzoza omszona w wieku około 120 lat. Wśród gatunków runa spotykamy rośliny charakterystyczne dla borów. Są to: szczotlicha siwa, kostrzewa owcza, borówka czarna, gruszyczka jednostronna, kosmatka owłosiona, arnika górska, z porostów chrobotki, zaś z mchów: w borze bagiennym: bagno zwyczajne, żurawina błotna, rosiczka okrągłolist na i rosiczka długolistna. Rezerwat florystyczny „Brzozowy Grond” o pow. 0,08 ha, Leśnictwo Przewieź, Nadleśnictwo Serwy, gromada Sucha Rzeczka, powiat augustowski, województwo białostockie. Rezerwat utworzono w celu ochrony już bardzo rzadkiego na tych obszarach stanowiska obuwika pospolite go. Rezerwat przedstawia maleńką wysepkę, położoną na jeziorze Studzienicznym, porośniętą brzozą omszoną i olchą czarną. Z krzewów występuje kruszyna, trzmieli na brodawkowata, czeremcha zwyczajna i porzeczka czarna. Z roślin chronionych — obuwik pospolity. Rezerwat faunistyczny „Jezioro Kolno” o pow. 269,26 ha, gromada Białobrzegi, powiat augustowski, województwo białostockie. Rezerwat utworzono w celu ochrony stanowiska łabędzia niemego, który gnieździ się na tym jeziorze. Jest to jezioro o maksymalnej głębokości 6 m; najczęściej spo tykana głębokość 3,5 m. Dno muliste, z silnie rozwiniętą przybrzeżną roślinnością błotną i wodną. Poza tym spo tyka się tu łąki podwodne złożone z ramienic i rdestnic. Brzegi są porośnięte trzciną pospolitą i oczeretem jezior nym, co stworzyło sprzyjające warunki dla gnieżdżenia się łabędzi oraz innego ptactwa wodnego. R e z e r w a t bobrowy „Ostoja bobrów Zakąty”, o pow. 7 ha, gromada Monkinie, powiat augustowski, województwo białostockie. Rezerwat został utworzony w celu ochrony ginącego w Polsce gatunku bobra europejskiego, a obejmuje jeziorko Klonek wraz z pasem przybrzeżnych gruntów po rośniętych osiką, wierzbą szarą, olszą czarną, brzozą brodawkowata i brzozą omszoną. W rezerwacie żyje około 10 sztuk bobrów.Nizina Sępopolska jest równiną zbudowaną z tłustych iłów osadzonych przed czołem ustępującego lodowca. Nie spotyka się tu większych powierzchni zalesionych. W północnej części tej równiny łukiem zatacza swój bieg rzeka Łyna, dopływ Pregoły. Zbiera wody rzeki Guber, której ujście do Łyny jest położone w okolicy Sępopola. Z większych miast należy wymienić Bartoszyce i Lidzbark Warmiński. Ten ostatni jest ośrodkiem turystyki w kierunku Orneta—Frombork. Na trasie tury stycznej w okolicy Pieniężna w malowniczej okolicy znajduje się rezerwat krajobrazowy „Dolina rzeki Wałszy”. Na wschodnich krańcach Niziny Sępopolskiej jest po łożony rezerwat faunistyczny z licznie występującym ptactwem wodnym i błotnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.