Gatunki flory arktyczno-aIpejskieji

Gatunki flory arktyczno-aIpejskieji

Gatunki arktyczno-alpejsjue posiadają swój główny ośrodek rozmieszczenia geograficznego na obszarze ark-tycznym oraz w górach Europy i Azji Centralnej, nato­miast gatunki subarktyczne stanowią przejście od ele­mentu arktycznego do borealnego. Na Pojezierzu Mazur­skim jest niewiele omawianych roślin i są one bez wy­jątku gatunkami bardzo rzadkimi, znanymi z pojedyn­czych stanowisk. Przybyły tu w późniejszym glacjale z północy lub z ośrodków górskich Europy środkowej. Za przykład mogą służyć następujące gatunki: jałowiec halny, turzyca drobnozadziorkowa, turzyca patagońska i malina moroszka. Wymienione gatunki występują na Pojezierzu Mazurskim głównie w jego części północnej. Jałowiec halny, znany jest z dwóch stanowisk na Wzgó­rzach Szeskich w pow. ełckim, zaś turzycę drobnoza­dziorkowa spotyka się w miejscowości Zocie w pow.ełckim; turzyca patagońska znana jest ze stanowiska w Puszczy Rominckiej, malina moroszka występuje w pięciu stanowiskach powiatów Braniewo i Morąg oraz w okolicy Górowa Iławeckiego. Bardzo piękne stanowis­ko tej krzewiny znajdziemy na torfowisku będącym re­zerwatem florystycznym, zwanym Zielony Mechacz w pow. morąskim, oraz w Leśnictwie Stępniewo koło Młynar w pow. pasłęckim.Na Pojezierzu Mazurskim spotykamy dość duże sku­pienia roślin północnych, posiadających swój główny ośrodek rozmieszczenia w prowincji borealnej obszaru eurosyberyjskiego. Wynika to, z jednej strony, z położe­nia geograficznego Pojezierza, z drugiej natomiast pozo­staje w ścisłym związku z historią jego flory oraz panu­jącymi tu warunkami klimatycznymi i orograficznymi. Do pierwszej grupy zaliczamy poryblin jeziorny, zna­ny z dwóch stanowisk na jeziorze Kliniak w pow. ostródzkim oraz na jeziorze Tyrsko pod Gutkowem w pow. olsztyńskim. Do drugiej grupy należy zaliczyć wierzbę lapońską, znaną ze stanowiska w rezerwacie torfowiskowym Spyt-kowo w pow. giżyckim, brzozę niską, znaną z kilku sta­nowisk na torfowisku PGR Cielętnik w pow. braniew­skim, na torfowisku „Sołtysek” w pow. szćzycieńskim i na torfowisku Pudląg w pow. biskupieckim. Pozostałe gatunki roślin tej grupy, jak bagno zwyczajne, przygiełka biała, turzyca życicowa, turzyca kulista, manna litewska, listera sercowata, kukuczka kapturkowata spotykane są w zespołach torfowiskowych w przeważanej części uznanych za rezerwaty florystyczne. Bardzo rzadko są spoty­kane grzybienie północne. Znane stanowisko tej rośliny jest na jeziorze Lisunie w pow. mrągowskim. Roślinę tę często mylimy z grzybieniami białymi lilie wodne. Do trzeciej grupy zaliczamy pióropusznik strusi, wierz­bę borówkolistną, grążel drobny, modrzewnicę zwyczaj­ną, chamedafne północną, bażynę czarną, bagnicę torfo­wą, sit torfowy. Wymienione gatunki roślin spotykamy na Pojezierzu Mazurskim w zespołach torfowiskowych w utworzonych tu rezerwatach. W odniesieniu do wierz­by borówkolistnej stosunkowo liczne stanowisko tej roś­liny znajduje się w rezerwacie na brzegu Jeziora Fran­cuskiego w pow. ostródzkim oraz na torfowisku koło Zełwąg w pow. mrągowskim, zaś w odniesieniu do cha­medafne północnej znane jest jedyne stanowisko tej rośliny w rezerwacie „Sołtysek” pod Szczytnem.Element środkowoeuropejski-Na Pojezierzu Mazurskim element ten reprezentuje liczna grupa roślin mających tu główny ośrodek wystę­powania. Z ciekawszych gatunków przykładowo należy wymienić: grab zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szy-pułkowy, wiąz górski, klon zwyczajny, lipę drobnolist-ną, jesion wyniosły, wąkrotę zwyczajną, bluszcz pospo­lity, pierwiosnkę lekarską, grzybienie białe, trzmielinę zwyczajną. Grupę reglową reprezentuje: cis pospolity, buk zwyczajny, klon zwyczajny, miesiącznica trwała, świerząbek orzęsiony, czosnek niedźwiedzi. W grupie wysokogórskiej spotykamy takie rośliny, jak sasankę wiosenną, kosatkę kielichową i arnikę górską. Wymienione rośliny w większości należą do roślin leś­nych, pozostałe zaś występują na łąkach, torfowiskach niskich, na otwartych torfiastych zboczach, na aluwiach nadrzecznych i zbiornikach wodnych.Element atlantycki-Element ten na Pojezierzu Mazurskim posiada bardzo nieliczną grupę. Do bardzo rzadkich gatunków roślin na­leży zaliczyć tu turzycę loarską, występującą w zaledwie kilku stanowiskach w strefie przymorskiej i wrzosiec bagienny, notowany na torfowisku Biedkowo w pow. braniewskim oraz łobodę nadmorską, występującą na kil­ku stanowiskach wzdłuż Zalewu Wiślanego.Częściej na Pojezierzu Mazurskim występują gatunki subatlantyckie; do bardziej interesujących należą: pływacz krótkoostrogowy, żarnowiec miotlasty, złoć po-chwolistna, szczotlicha siwa. Element pontyjski-Na Pojezierzu Mazurskim spotykamy dość liczną gru­pę roślin kserotermicznych, ciepłolubnych, zaliczaną do elementu pontyjskiego. Większość tych roślin swój główny ośrodek rozmieszczenia geograficznego ma na stepach prowincji pontyjskiej obszaru eurosyberyjskiego. Do ciekawszych gatunków roślin pontyjskich należy zaliczyć: sparcetę piaskową, szczodrzeniec rozesłany, ostrołódkę kosmatą, wykę kaszubską, zaś do gatunków subpontyjskich zaliczamy między innymi: goździk pias­kowy, zawilec wielkokwiatowy, goździk kartuzek, szak-łak pospolity. Wymienione gatunki spotykamy nad Wisłą pod Gru­dziądzem, Kwidzyniem i Sztumem, zaś w południowej strefie sandrów – w pow. Nidzica, Szczytno i Mrągowo, ponadto na Pojezierzu Suwalskim, głównie nad jeziorami Necko, Rospuda, Sajno i Wigry. Element śródziemnomorski-Na Pojezierzu Mazurskim roślinność tej grupy wystę­puje nielicznie. Z ciekawszych roślin przyśródziemno-morskich należy wymienić następujące gatunki: wilczo­mlecz szerokolistny, znany z jednego stanowiska na Po­jezierzu Iławskim, rozciągającego się wzdłuż dolnej Wi­sły, i jarząb brekinia, będący składnikiem lasów dębowo–grabowych na Pojezierzu Mazurskim; osiąga on tu wschodni kres swego zasięgu geograficznego. Spotykamy go na Pojezierzu Iławskim w pobliżu doliny Wisły na kilku zaledwie stanowiskach w okolicy Kwidzynia, Susza i Grudziądza. Poza tym występuje na wschód od Wisły na kilkunastu stanowiskach na Pojezierzu Chełmińskim i Dobrzyńskim. Element południowosyberyjski-Element ten obejmuje grupę roślin z centrum wystę­powania w prowincji południowo-syberyjskiej obszaru europejskiego. Na Pojezierzu Mazurskim element ten ma bardzo nielicznych przedstawicieli, spośród których na uwagę zasługują: lepnica zielonawa, kuklik sztywny, ko­niczyna łubinowata, dzwonecznik wonny. Gatunki te, po­dobnie jak gatunki pontyjskie, na Pojezierzu Mazurskim występują w prześwietlonych borach sosnowych i zaroś­lach kserotermicznych w powiatach: szczycieńskim, ni­dzickim, ostródzkim, olsztyńskim, piskim i ełckim.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.