Charakterystyka typów siedliskowych lasu

Charakterystyka typów siedliskowych lasu

Ogólna charakterystyka typów siedliskowych lasu. Bór suchy. Gatunki budujące drzewostan: sosna pospolita i brzoza brodawkowata. Roślinność dna lasu: borówka brusznica, z porostów – chrobotki Cladonia sp. div. Gleba bielicowa obejmująca wierzchołki wznie­sień i wydm. Bór świeży. Gatunki budujące drzewostan: sosna pospolita i brzoza brodawkowata. Roślinność dna lasu: borówka czarna, borówka brusznica, śmiałek pogięty, z mchów – Hylocomium splendens, Dicranum undula-łum, Entodon Schreberi i Ptilium crista castrensis. Gleba bielicowa wytworzona z piasków luźnych lub piasków gliniastych i żwirowych moreny czołowej. Bór wilgotny. Gatunki budujące drzewostan: sos­na pospolita, brzoza brodawkowata i świerk pospolity. Roślinność dna lasu: borówka czarna i trzęślica modra. Bór bagienny. Gatunki budujące drzewostan: sos­na pospolita. W podszyciu występują: sosna pospolita i brzoza omszona. Roślinność dna lasu: borówka bagien­na, bagno zwyczajne, borówka czarna, trząślica modra. Bór mieszany świeży. Gatunki budujące drze­wostan: sosna pospolita, dąb szypułkowy, świerk pospo­lity. Gatunki budujące podszycie: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny, jarząb pospolity. Roślin­ność dna lasu: borówka czarna, gruszyczka jednostronna, zawilec gajowy, konwalia majowa, malina kamionka, or­lica pospolita. Gleba typu bielicowego, słabo i średnio zbielicowana i oglejona. Gleba ta została wytworzona z piasków gliniastych akumulacji wodnolodowcowej. Bór mieszany wilgotny. Gatunki budujące drzewostan: świerk pospolity, dąb szypułkowy, osika, sos­na pospolita. Gatunki budujące podszycie: dąb szypuł­kowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny, jarząb pospo­lity. Roślinność dna lasu: trząślica modra, trzcinnik leś­ny, widłak jałowcowaty, z mchów – Polytrichum commune. Gleba – pseudoglej z warstwą torfowo-butwinową, obejmująca bezodpływowe niecki. Las mieszany. Gatunki budujące drzewostan: grab zwyczajny, dąb szypułkowy, sosna pospolita, świerk pospolity. Gatunki budujące podszycie: grab zwyczajny, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, jarząb pospolity. Roś­linność dna lasu: gwiazdnica wielkokwiatowa, turzyca orzęsiona, kupkówka Aschersona, z mchów – Mnium undulatum. Gleba – brunatna, zbielicowana, przybiera­jąca postać grondu wysokiego, zbliżonego do boru mie­szanego, świeżego. Las świeży. Gatunki budujące drzewostan: grab zwyczajny, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, klon zwy­czajny. Roślinność dna lasu: turzyca orzęsiona, zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, gwiazdnica wielkokwia­towa. Gleba – brunatna. Las świeży. Gatunek budujący drzewostan: buk. Roślinność dna lasu: perłówka jednokwiatowa, przy­laszczka pospolita, szczyr trwały. Ten typ drzewostanu występuje w zachodnich obszarach Pojezierza Mazurskie­go, na glebach brunatnych, tworząc drzewostany bu­kowe. Las wilgotny. Gatunki drzew budujące drzewo­stan: grab zwyczajny, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, jesion wyniosły. W podszyciu występuje poza wyżej wy­mienionymi gatunkami trzrnielina zwyczajna. Roślin­ność dna lasu: niecierpek pospolity, czyściec leśny, gwiazdnica gajowa, pokrzywa zwyczajna, czosnek nie­dźwiedzi, kokorycz pusta. Na Pojezierzu Mazurskim olesy wyróżniamy w czterech zespołach. Gleba – czarna ziemia. Grond niski. Gatunek budujący drzewostan: olsza czarna. Gatunki występujące w podszyciu: olsza czarna, kruszy­na pospolita, wierzba szara. Roślinność dna lasu: narecznica błotna, psianka słodkogórz, karbieniec pospolity, turzyca długokłosa, porzeczka czarna. Gleba – mułowo–błotna. Oles jesionowy. Gatunki budujące drzewostan: jesion wyniosły, olsza czarna, świerk pospolity. Gatunki występujące w podszyciu: jesion wyniosły, wiąz górski. Roślinność dna lasu: gwiazdnica gajowa, skrzyp leśny, kuklik zwisły, ostrożeń warzywny, wiązówka błotna, kopytnik pospolity. Gleba – mułowóbłotna, wzdłuż drobnych cieków wodnych na siedliskach z wodą podsiąkową.Oles jesionowy. Gatunki budujące drzewostan: jesion wyniosły lub olsza czarna. Roślinność dna lasu: skrzyp olbrzymi, turzyca długokłosa, pokrzywa zwy­czajna, wiciokrzew-suchodrzew. Roślinność dna lasu: Oles jesionowy. Gatunki budujące drzewostan: olsza szara, jesion wyniosły, olsza czarna. Roślinność dna lasu: szczyr trwały, przylaszczka pospolita, zawilec gajo­wy, czyściec leśny. Gleba brunatna oglejona. Bardzo rzadko zachowane fragmenty zbiorowisk z olszą sza­rą. Las łęgowy. Gatunki budujące drzewostan: jesion wyniosły, wiąz pospolity. W podszyciu: czeremcha zwy­czajna, wiciokrzew, suchodrzew. Roślinność dna lasu: podagrycznik pospolity, świerząbek korzenny, ziarno-płon wiosenny, czyściec leśny, czartawa pospolita, śle­dziennica skrętolistna. Gleba – czarna ziemia na półwy­spach i wyspach Wielkich Jezior lub mady brunatne, spo­tykane wzdłuż średnich i większych rzek lub na stro­mych krawędziach dolin, zalewanych podczas większych nawodnień. Obszar Pojezierza Mazurskiego możemy podzielić na trzy strefy leśne: północno-wschodnia, południowa i południowo-zachodnia. Na północy spotyka się mniej lasów i są one bardziej rozproszone. Ogólna powierzchnia lasów Pojezierza Mazurskiego wynosi 844 190 ha, co stanowi 23,l°/o obszaru. Z tego na lasy iglaste przypada 80″/o, a na liściaste 20%. Mając na uwadze poprzednio scharakteryzowane typy siedliskowe, lasy omawianego terenu możemy w przy­bliżeniu podzielić w sposób następujący: bór suchy zaj­muje 18 590 ha, bór świeży 338 340 ha, bór wilgotny 48 830 ha, bór bagienny 9700 ha. bór mieszany świeży 170 650 ha, bór mieszany wilgotny 40 420 ha, las miesza­ny 113 070 ha, las świeży 48 420 ha, las wilgotny 16 150 ha, oles 32 320 ha, oles jesionowy i las łęgowy 7700 ha.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.