Chodzież

Chodzież

Chodzież, 18-tysięczne miasto położone na skraju Wyso­czyzny Chodzieskiej i Doliny Noteci od wielu lat jest jed­nym z głównych ośrodków turystycznych w Wielkopolsce. Dla zobrazowania nieprzeciętnych walorów krajobrazo­wych okolice miasta często określane są mianem Szwaj­carii Chodzieskiej. Urozmaicona rzeźba terenu, jeziora, rozległe lasy o zróżnicowanym drzewostanie to główne punkty z katalogu ofert turystycznych okolic Chodzieży. Bogata baza turystyczna w regionie chodzieskim znako­micie ułatwia wypoczynek i turystyczne wędrówki. Mia­sto najładniej położone w Wielkopolsce, leży w kotlinie, nad trzema jeziorami i na otaczających je wzgórzach. Linia kolejowa Poznań—Piła oraz do Gołańczy. Szosy Po­znań—Piła oraz m. in. do Czarnkowa, Wągrowca, Śmiłowa i Wyrzyska. Po raz pierwszy Chodzież wymieniona została w XIII wie­ku. W 1434 r. otrzymała prawa miejskie. Była miastem szlacheckim. W XV wieku istniał tu zamek i kościół. W XVI wieku Chodzież była ośrodkiem produkcji koron­karskiej. Na początku 1919 r. o miasto toczyli ciężkie walki powstańcy wielkopolscy. W okresie międzywojen­nym miasto było widownią strajków pracowników zakła­dów porcelany. Stare miasto zachowało układ szachow­nicy z kwadratowym rynkiem. Na miejscu dawnego zam­ku wznosi się dziś fabryka porcelitu. Przy ulicach: Ko­ściuszki i Wojska Polskiego stoi szereg ładnych, szczyto­wych domów tkaczy z końca XVIII wieku i pocz. XX wie­ku. Kościół założony został w XIII wieku przez zakon templariuszy, w XVIII wieku przebudowano go w stylu barokowym. Wewnątrz kilka starych rzeźb i obrazów z XVII i XVIII wieku. Uwagę zwraca szereg herbów umieszczonych ponad prześwitami z nawy głównej do kap­lic. W północnej części miasta wznosi się pomnik pole­głych żołnierzy radzieckich w 1945 r. Na cmentarzu pom­nik powstańców wielkopolskich. Chodzież jest miastem porcelany i porcelitu z długą tradycją. Chodzieskie Zakła­dy Porcelany i Porcelitu w 3 fabrykach w tym jednej oddanej do eksploatacji w 1965 r. produkują bogaty asor­tyment wyrobów porcelany i porcelitu stołowego oraz przemysłowego. Znaczna część produkcji jest eksporto­wana do wielu krajów. Fabryki porcelany i porcelitu są udostępnione do zwiedzania. Zgłoszenia za pośrednictwem Oddziału PTTK. Ponadto Chodzież ma 3 cegielnie, zakła­dy przemysłu metalowego i drzewnego. Innego rodzaju atrakcją miasta jest kryta pływalnia „Delfin” wybudo­wana nad Jez. Miejskim. Posiada ona wewnątrz ładny wystrój architektoniczny. Znakowane szlaki turystyczne wiodą m. in. na Gontyniec, do Ujścia i do Margonina. Na wschód od miasta położone jest Jez. Miejskie. Jest ono największym z grupy jezior chodzieskich 116 ha . Brzegi prawie całkowicie zarośnięte trzciną i tatarakiem, od stro­ny południowej otoczone wysokimi wzgórzami. Nad Jez. Miejskim, koło Rataj, znajduje się kąpielisko z wypoży­czalnią kajaków 2,5 km na wschód od Chodzieży . Atrak­cją jest statek kursujący po jeziorze od przystani przy mieście do Rataj . Na południe od miasta leży jez. Karczewnik 33 ha . Od zachodu i północy jezioro to jest otoczone wzgórzami. Brzegi w większości zarośnięte. Kąpielisko niestrzeżone od strony wschodniej. Przy brzegu wschodnim położona jest dzielnica Chodzieży — Karczewnik. Najmniejsze z je­zior chodzieskich, Jez. Strzeleckie 18 ha rozlewa swe wody w niedużej rynnie na zachód od miasta. Otoczone w całości lasami posiada wiele specyficznego uroku. Szczególnie godne uwagi są okolice Chodzieży. Wysokie wzgórza, piękne mieszane i liściaste lasy, jeziora stwarza­ją doskonałe warunki do uprawiania turystyki zarówno letniej, jak i zimowej. 5 km na zachód położony jest Gon-tyniec, największe wzniesienie Wysoczyzny Chodzieskiej. Stanowi on jedno z najwyższych wzniesień morenowych Wielkopolski. Nazwa pochodzi od gontyny — pogańskiej świątyni, któ­ra tu niegdyś miała stać. Krajobraz okolic Gontyńca przy­pomina widoki Podkarpacia. Wzgórza i doliny tworzą trudny w orientacji labirynt. Przeważają tu lasy miesza­ne i liściaste, m. in. partie lasu dębowego i bukowego. W sąsiedztwie szczytu spotkać można kilka rzadkich ga­tunków motyli. 12 maja 1940 r. na szczycie Gontyńca od­było się zaprzysiężenie powstałej w Chodzieży organiza­cji niepodległościowej „Orłów leśnych”. Z wieży stojącej na szczycie rozległy widok m. in. na przeciwległy skraj doliny Noteci i Piłę. Przez Gontyniec przebiega czerwony szlak turystyczny wiodący z Chodzieży do Piły oraz żółty, okrężny szlak z Chodzieży. Opodal rozwidlenia dróg z Chodzieży do Czarnkowa i Pi­ły znajduje się wieś Oleśnica. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z roku 1383. W XVI wieku były tutaj dwa mły­ny i kopalnia żelaza, wydobywająca rudę darniową; były również prymitywne piece do wytopu żelaza. Zabytkiem jest dwór o formach klasycystycznych z 1830 r., park ze starymi drzewami m. in. modrzewiami i wiązami. Przy drodze do Chodzieży pięknie położony gościniec „Wyrwi­dąb”. Na skraju płaskiej doliny Noteci, 5 km na wschód od Chodzieży położona jest wieś Strzelce. Park o charakte­rze naturalnym. W pięknie odrestaurowanym pałacu z XIX wieku mieści się dyrekcja Zjednoczenia PGR wo­jewództwa pilskiego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.