Wasilków i Wojszki

Wasilków i Wojszki

Miasto znajdujące się w odległości 8 km, od Białego­stoku liczy ponad 6.000 mieszkańców. Położone w dolinie u ujścia rzeczki Czarnej do Supraśli. Nad rzekami łąki, a dalej na ich krawędziach pola i lasy, które zajmują okoliczne wzniesienia terenu dochodzące do 178—180 m n.p.m.
W odległości kilku kilometrów od miasta piękne lasy Puszczy Knyszyńskiej. Wasilków stanowi obecnie najpo­pularniejszą miejscowość wypoczynkową w okolicy Bia­łegostoku. Wody obu rzek Czarnej i Supraśli zaliczane do stosunkowo czystych, obfitują w ryby, w pobliskich lasach jagody i grzyby. W 1968 r. w Wasilkowie wybudo­wano kosztem 24 min zł. duży ośrodek wypoczynkowy, przeznaczony dla 10.000 osób. Powstały baseny i kąpieli­ska, ogródek jordanowski, przystań wioślarska, wypo­życzalnia sprzętu wodnego.
Miasto rozwinęło się z osady leśnej. Już w 1528 r. na­zywano Wasilkowem ostęp leśny i osadę. W 1567 r. osa­da ta otrzymała od Zygmunta Augusta prawa miejskie, na prośbę Grzegorza Wołłowicza, starosty mścichowskie-go, horodniczego grodzieńskiego. W 1578 r. Wasilków stał się siedzibą starostwa niegrodowego. Starostami m.in. byli Hiob Bretfus i Łukasz Górnicki, Piotr Wiesiołowski i Krzysztof Wiesiołowski.
Po rozbiorach Polski mieszkańcy Wasilkowa brali udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Dostarczali ochotników do dywizji Nadnarwiańskiej gen. Karwow­skiego podczas powstania kościuszkowskiego pomagali oddziałowi por. Piszczatowskiego działającemu w Puszczy
Knyszyńskiej podczas powstania listopadowego. W poło­wie XIX w. powstały w Wasilkowie fabryki włókienni­cze. W latach 1890—92 zbudowano tutaj stację pomp wo­dociągów Białostockich.
Obecnie Wasilków stanowi niewielki ośrodek przemy­słowy z uruchomionymi w 1950 r. Zakładami Przemysłu Wełnianego. Jest także tartak, fabryka konserw, młyn. Powstało nowe osiedle mieszkaniowe, szkoła tysiąclecia, nowoczesny kościół. Cerkiew prawosławna zbudowana w 2 poł. XIX w. w stylu klasycystyczno-bizantyjskim. Szczególną uwagę zwraca okazała dzwonnica-brama wzniesiona jednocześnie z cerkwią. Dom drewniany o konstrukcji zrębowej z 2 poł. XIX w. znajdujący się przy ul. Grodzieńskiej.
Kaplica w Świętej Wodzie zbudowana w 1719 r. przez metropolitę Leona Kiszkę.
Można wybrać się na ciekawe wycieczki do Supraśla przez Studzianki lub przez Nowodworce i Ogrodniczki do Czarnej Białostockiej przez Horodniankę lub nad jez. Komosa przez Krasne.WOJSZKI-Duża wieś ładnie położona wśród lasów w pobliżu rze­ki Narwi, na prawym jej brzegu. W pobliżu wsi wznie­sienia osiągają 155 m n.p.m.
Wieś Wojszki była wymieniana już w dokumentach z 1562 r. Wspomina ją Sienkiewicz w powieści „Potop”. W dn. 26 VI 1943 r. Wojszki zostały spacyfikowane przez żandarmerię niemiecką, zginęło wówczas 7 osób.
Obecnie jest to ośrodek wypoczynkowy WOSiR z plażą i terenami rekreacyjnymi, liczący 20 miejsc oraz pole namiotowe. We wsi kaplica cerkiewna i tablica upamięt­niająca zamordowanych w czasie okupacji.
Po przeciwnej stronie Narwi zajazd w Ploskach „Za­głoba” oraz ośrodki wypoczynkowe PKS i Wojewódzkie­go Urzędu Telekomunikacyjnego mieszczące się w este­tycznych pawilonach, każdy liczy po około 90 miejsc. W ośrodku PKS — Stołówka.
Przez Wojszki przebiega szlak wodny rzeki Narwi. W odległości 15 km atrakcyjny turystycznie Bielsk Pod­laski, w sąsiedniej wsi Zajączki — 1 km, wczesnośrednio­wieczne grodzisko, w Rybołach — 6 km, zabytkowe cer­kwie, w Pawłach 11 km, miejsce bitwy stoczonej z Niem­cami w 1943 roku przez IV Uderzeniowy Batalion Kad­rowy Konfederacji Narodu AK. Rajsk — 10 km, wieś spacyfikowana przez hitlerowców 16 VI 1942 r. udeko­rowana Krzyżem Grunwaldu III klasy. Przystanek PKS na miejscu.

WOLKA N. BUGIEM-Wieś położona na prawym wyższym brzegu rzeki Bug, której kręty bieg tworzy tutaj pętle i zakola. Zabudowa­nia tej miejscowości znajdują się na wysokim brzegu po­krytym lasem sosnowym, przeciwny brzeg rzeki to ma­lownicza dolina.
Istnienie wsi potwierdziły dokumenty z 1585 r. i 1676 r. Wieś została dotknięta terrorem okupanta w dn. 26 VI 1941 r. kiedy to hitlerowcy rozstrzelali tutaj 12 osób spo­śród mieszkańców tej wsi. W okresie okupacji hitlerow­skiej okolice Wólki stanowiły teren szczególnego zainte­resowania wywiadu AK, z uwagi na spadanie w tym rejonie pocisków rakietowych V-2 wystrzeliwanych z po­ligonu wojskowego Blizny koło Mielca. Jeden z tych po­cisków w maju 1944 r. spadł w okolicy wsi Klimczyce położonej po przeciwnej stronie Bugu i nie wybuchł. Oddziały AK przy pomocy ludności ukryły pocisk, który następnie został rozmontowany a jego części przetrans­portowane do Londynu specjalnym samolotem.
W chwili obecnej w Wólce nad Bugiem znajduje się ośrodek wypoczynkowy należący do WPUT, liczący 240 miejsc w rozmieszczonych wśród sosen domkach kem­pingowych. Wyżywienie w restauracji „Pod Sosnami”. Jest również kawiarnia, pole namiotowe, plaża i kąpie­lisko, plac gier i zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodne­go i turystycznego, parking, sklep, kiosk „Ruchu”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.